Murexin

Adatvédelmi tájékoztató

Murexin FM 60 Flex Fugázó Nyereményjáték adatvédelmi szabályzat


A „nyereményjáték („Játék”) szervezője a Murexin Kft. (székhely: 1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6. , a továbbiakban: „Szervező” vagy „Adatkezelő”).

A Játék lebonyolításával összefüggő, a microsite üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az Neosoft Informatikai Szolgáltató Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. a továbbiakban: „Szolgáltató”), látja el. A Szervező az adatfeldolgozónak minősülő együttműködő partnerek részére a Játékosoknak a Játék során megadott adatait átadhatja a Játék lebonyolításához, illetve a hírlevél és hasonló marketing anyagok megküldéséhez igazodóan.

A nyereményjáték résztvevői („Játékos” vagy „Adatalany”) a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el jelen Adatvédelmi szabályzat feltételeit.

A Játékosok a játékban való részvétel előtt kötelesek tájékozódni az adatvédelmi szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.

A Szervező gondoskodik a Játékosok adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. A Szervező kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja (így különösen az esetlegesen alkalmazott adatfeldolgozó), felhívja az adatbiztonság követelményének való megfelelésre. A Szervező gondoskodik továbbá arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A Szervező megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek meg.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja: a hozzájárulást adó Játékos, valamint Adatkezelő közötti kapcsolattartás, a felek közötti kommunikáció biztosítása, Adatalany részére a Nyereményjátékkal, illetve a Szervező tevékenységével kapcsolatosan marketing anyagok (reklám hírlevelek, prospektusok) küldése emailen vagy postai úton levélben.

A nyereményjáték vonatkozásában kezelt kötelezően megadandó személyes adatok köre, illetve az adatkezelés célja:

adattípus adatkezelés célja adatkezelés jogalapja
név: Játékos azonosítása Nyeremény kézbesítése

Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban Nyertes  közzététele a nyereményjáték weboldalán

Jog- és igényérvényesítés

Saját marketing tevékenység és piackutatás

Ügyféltájékoztatás
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás
e-mail cím; lakcím,
Cégnév
Játékos azonosítása Nyeremény kézbesítése Értesítés a nyereményről

Kapcsolattartás a nyereményjátékkal és a nyereményekkel kapcsolatban

Jog- és igényérvényesítés

Saját marketing tevékenység Piackutatás

Ügyféltájékoztatás
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás 
Adatkezelés időtartama: 2023.  május 1. – 2023. december 30. napjáig a nyereményjáték esetén, illetve az Adatalany hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a hírlevél esetében a Játékos általi leiratkozás teljesítésének időpontjáig.

Üzletszerzési célú adatkezelés. A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló törvény értelmében Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a nyereményjátékban való részvétellel és adatai önkéntes megadásával a Játékos ezen adatai a Murexin Kft. adatbázisába kerülnek, amelyek feldolgozását a szervező maga végzi. Szervező a közvetlen üzletszerzés céljából megadott adatokat kizárólag saját marketing tevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára használja fel, így az adatok az harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatszolgáltatás és azok kezeléséhez való hozzájárulás önkéntes, annak kötelező megtételét, teljesítését jogszabály, illetőleg felek közötti szerződés nem írja elő. Az adatkezelés jogalapja az adatalany hozzájárulása. A Játékos által a nyereményjáték keretében történő adatkezelési hozzájárulás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történik, amelyet a Játékos a nyereményjátékban történő részvétellel kifejezetten és visszavonhatatlanul elismer és elfogad. Ezzel összefüggésben a Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy az általuk önkéntesen megadott személyes adataik Adatkezelő általi kezeléséhez, illetve az adatfeldolgozók általi tevékenység elvégzéséhez való hozzájárulásnak – vagyis akaratuk megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott kinyilvánításának – tekinti a Játékosok Játékban történő részvételét és az ezzel a jelen szabályzat szerinti adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulást.

Az adatkezelés részletes szabályait a 2011. évi CXII. tv. (Info tv.) és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) szabályozza.

Adatkezelő tájékoztatja a Játékosokat, hogy az általa kezelt adatok kizárólag a nyereményjátékkal kapcsolatos, illetve adatkezelő tevékenységének a Játékos számára történő népszerűsítésével kapcsolatos célra kerülnek felhasználásra, azokat adatkezelő jogosulatlan, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, és az adatkezelési cél, avagy a nyilatkozat visszavonása esetén azok megsemmisítésre kerülnek.

Az Adatalany jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az Adatalany jogosult az Adatkezelő által kezelt adatairól tájékoztatást kérni és kapni, amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdése merül fel, felvilágosítást kérni, illetőleg az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos esetleges panaszát előterjeszteni, az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását írásbeli nyilatkozattal visszavonni.

Abban az esetben, amennyiben az Adatalany megadott adataival az adatkezeléshez a hozzájárulását megadta, úgy Adatkezelő biztosítja, hogy kizárólag a fenti célok megvalósítása érdekében és a fentebb írt rendelkezések megtartása mellett használja, tartja nyilván az adatalany adatait.

Az Adatalany kérelmezheti az Adatkezelőnél

 • tájékoztatáshoz való jog,
 • személyes adatokhoz való hozzáférés joga,
 • a helyesbítéshez való jog,
 • a törléshez való jog,
 • az adatkezelés korlátozásához való jog,
 • az adathordozhatósághoz való jog,
 • a tiltakozáshoz való jog,
 • felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog,
 • bírósági jogorvoslathoz való jog,
 • képviselethez való jog,
 • kártérítéshez való jog. 
Tájékoztatás a személyes adat kezeléséről (hozzáférési jog)


Az Adatalany kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidensről és annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Adatkezelő az Adatalany kérelmének benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, közérthető formában, az Adatalany erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. Az Adatalany tájékoztatását az Adatkezelő csak a GDPR-ban vagy az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e jogszabályok mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A személyes adat helyesbítése (helyesbítési jog)

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A személyes adat törlése (törlési jog)

A személyes adatot törölni kell, ha

 1. kezelése jogellenes;
 2. az Adatalany ezt kéri;
 3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. azt a bíróság vagy a Hatóság (jogerősen) elrendelte.
Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Adatalany ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.


A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Adatalanyt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Adatalanyt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Jogorvoslat

Az Adatalany az alábbi elérhetőség gyakorolhatja az adatkezeléssel kapcsolatos jogait: Murexin Kft. (e- mailben: marketing@murexin.hu; postai úton: Murexin Kft. 1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.).

Amennyiben az Adatalany az adatkezeléssel szembeni tiltakozást vagy egyéb jogorvoslat iránti kérelmét az Adatkezelő visszautasítja és azt az Adatalany sérelmezi, úgy jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +3613911400; fax: +361391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) vagy a szervező székhelye, illetve az Adatalany lakóhelye szerinti illetékességű bírósághoz fordulni.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Budapest, 2023. április 6.

Murexin Kft.
Adatkezelő

Adatvédelmi tájékoztató letöltése